Het FamiliekoekjeDoor Ruud Snethlage:

Onlangs logeerden Connie en Rudolf
Snethlage uit België bij ons in Almelo.  We
hadden een erg gezellig weekend met z’n
vieren . Bij deze gelegenheid vertelde Connie
dat zij vroeger bij haar schoonouders bij de
thee of koffie een koekje kreeg, dat het
snetlaagje genoemd werd. Dit is de naam van
een koekje, dat waarschijnlijk voor het eerst
beschreven werd door Johannes (van der
Veen) Snethlage( 1698-1738 ),die
suikerbakker in Amsterdam was of van zijn
zoon Wilhelmus Snethlage(1724-1778 )
suikerbakker te Den Haag.
Nieuwsgierig geworden besloot ik nader onder -zoek naar dit baksel te
verrichten  .Eerst informeerde ik bij diverse bekende bakkerijen,
daarna bij Bolletje in Almelo en bij het Nederlands Bakkersinstituut,
nergens kon men mij verder helpen, alleen de informatie dat het
woord snetlaagje in de Dikke van Dale voorkwam en dat het een soort
beschuitje met anijssmaak was. In het Bakkersbedrijf, nr. 7, 2012 wordt
vermeld:”De Leidse student en latere schrijver Jacob van Lennep zou
tijdens zijn rondzwervingen door Nederland in 1823 in Franeker
snetlaagjes en colombijntjes hebben gegeten, beiden bekende koekjes in
die tijd” Tenslotte kwam ik bij het bakkerijmuseum in Hattem  terecht.
De conservator,de Heer Venema, verschafte mij het gezochte recept. Het
werd beschreven in het boek Theorie en Practijk voor den
Banketbakker( H.Menkveld ,1941 ) Het recept voor de Smalle
Snetlaagje’s is te vinden in De Fransche Banketbakker ( H.L.
Rambault, 1881 ).
Gewapend met deze kennis wendden wij ons tot de banketbakker P.
Bergenhenegouwen in Scheveningen, die zo vriendelijk was de koekje’s
voor ons te fabriceren. 

                                     Ben je nieuwsgierig naar het recept? Klik dan hier..........

Ruud Snethlage, Almelo, sept. 2012
Recently Connie and Rudolf Snethlage from Belgium stayed with us in Almelo. We had a very nice weekend
together. On this occasion told Connie that when she drunk tea or coffee with her parents-in-law a cookie was served
that it was called snetlaagje. This is the name of a cookie, which is probably described first by John (van der Veen)
Snethlage (1698-1738), who was confectioner in Amsterdam or his son Wilhelmus Snethlage (1724-1778)
confectioner in The Hague.
I decided to further research into this kind of bakery. First I inquired from several well-known bakeries, also at Bolletje
in Almelo and Dutch Baker Institute, but no one could help me, only the information that the word snetlaagje in ‘Dikke
van Dale’ occurred and that it is a kind of biscuit with anise flavor was. In the ‘Bakkerbedrijf’, No. 7, 2012, stated: "The
Leiden student and later writer Jacob van Lennep was during his wanderings through the Netherlands in 1823 has
eaten in Franeker ‘snetlaagjes and colombijntjes’, both famous cookies at that time" Finally I visited the bakery
museum in Hattem. The curator, Mr. Venema, gave me the recipe I was looking for. It was described in the book of
theory and practice for the Confectioner (H.Menkveld, 1941) The recipe for the small Snetlaagje's can be found in
‘De Fransche Banketbakker’ (HL Rambault, 1881).
Armed with this knowledge we turned to the confectioner P. Bergenhenegouwen in Scheveningen, who was so kind of
baking the cookie’s for us.