Het FamiliekoekjeDoor Ruud Snethlage:

Onlangs logeerden Connie en Rudolf Snethlage uit België bij ons in Almelo.  We hadden een erg gezellig weekend met z’n vieren . Bij deze gelegenheid vertelde Connie dat zij vroeger bij haar schoonouders bij de thee of koffie een koekje kreeg, dat het snetlaagje genoemd werd. Dit is de naam van een koekje, dat waarschijnlijk voor het eerst beschreven werd door Johannes (van der Veen) Snethlage( 1698-1738 ),die suikerbakker in Amsterdam was of van zijn zoon Wilhelmus Snethlage(1724-1778 ) suikerbakker te Den Haag.
Nieuwsgierig geworden besloot ik nader onder -zoek naar dit baksel te verrichten  .Eerst informeerde ik bij diverse bekende bakkerijen, daarna bij Bolletje in Almelo en bij het Nederlands Bakkersinstituut, nergens kon men mij verder helpen, alleen de informatie dat het woord snetlaagje in de Dikke van Dale voorkwam en dat het een soort beschuitje met anijssmaak was. In het Bakkersbedrijf, nr. 7, 2012 wordt vermeld:”De Leidse student en latere schrijver Jacob van Lennep zou tijdens zijn rondzwervingen door Nederland in 1823 in Franeker snetlaagjes en colombijntjes hebben gegeten, beiden bekende koekjes in die tijd” Tenslotte kwam ik bij het bakkerijmuseum in Hattem  terecht. De conservator,de Heer Venema, verschafte mij het gezochte recept. Het werd beschreven in het boek Theorie en Practijk voor den Banketbakker( H.Menkveld ,1941 ) Het recept voor de Smalle Snetlaagje’s is te vinden in De Fransche Banketbakker ( H.L. Rambault, 1881 ).
Gewapend met deze kennis wendden wij ons tot de banketbakker P. Bergenhenegouwen in Scheveningen, die zo vriendelijk was de koekje’s voor ons te fabriceren.
 

                                     Ben je nieuwsgierig naar het recept? Klik dan hier..........

Ruud Snethlage, Almelo, sept. 2012
Recently Connie and Rudolf Snethlage from Belgium stayed with us in Almelo. We had a very nice weekend together. On this occasion told Connie that when she drunk tea or coffee with her parents-in-law a cookie was served that it was called snetlaagje. This is the name of a cookie, which is probably described first by John (van der Veen) Snethlage (1698-1738), who was confectioner in Amsterdam or his son Wilhelmus Snethlage (1724-1778) confectioner in The Hague.
I decided to further research into this kind of bakery. First I inquired from several well-known bakeries, also at Bolletje in Almelo and Dutch Baker Institute, but no one could help me, only the information that the word snetlaagje in ‘Dikke van Dale’ occurred and that it is a kind of biscuit with anise flavor was. In the ‘Bakkerbedrijf’, No. 7, 2012, stated: "The Leiden student and later writer Jacob van Lennep was during his wanderings through the Netherlands in 1823 has eaten in Franeker ‘snetlaagjes and colombijntjes’, both famous cookies at that time" Finally I visited the bakery museum in Hattem. The curator, Mr. Venema, gave me the recipe I was looking for. It was described in the book of theory and practice for the Confectioner (H.Menkveld, 1941) The recipe for the small Snetlaagje's can be found in ‘De Fransche Banketbakker’ (HL Rambault, 1881).
Armed with this knowledge we turned to the confectioner P. Bergenhenegouwen in Scheveningen, who was so kind of baking the cookie’s for us.